Nhà tài trợ

Liên kết

Thống kê

1254441
Số người đang online 9
Số truy cập hôm nay 1981
Số truy cập tháng này 130408

Hỗ trợ trực tuyến

  • offline

Hình ảnh

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành HYH TP.HCM

  

 

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: 39309634 - ĐT/Fax: 39301288
Số: 06/2009-HYH-QC

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2009


CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

 
 

VỀ QUAN HỆ LỀ LỐI LÀM VIỆC NHƯ SAU:

ĐIỀU I: BAN CHẤP HÀNH, (BCH) Có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Cụ thể hóa điều lệ Hội Y học TP. Hồ Chí Minh đã được Đại Hội Đại biểu Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009- 2014 thông qua;

2. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu của Hội, chỉ đạo toàn bộ họat động của Hội giữa 2 thời kỳ đại hội và quyết định cơ cấu tổ chức của BCH Hội;

3. Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, của Ủy ban nhân dân TP. HồChí Minh, của Tổng Hội Y học Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

4. Phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban chấp hành và các Ban chuyên trách Hội.

5. Thông qua ban kiểm tra, theo dõi giám sát các họat động về tài chính của Hội, họat động của các Hội thành viên, các ban chuyên trách vị các đơn vị trực thuộc.

6. Nghe báo cáo, góp ý kiến về hoạt động của Ban thường vụ, Ban thường trực Hội.

7. Sơ kết công tác họat động Hội, công tác Thi đua, Khen thưởng và Kỷ luật thường  kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

8. Tổ chức hội nghị giữa kỳ và đại hội khi hết nhiệm kỳ.

ĐIỀU II: BAN THƯỜNG VỤ: Ban thường vụ: Có trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội và Hội thành viên giữa 2 kỳ họp của Ban chấp hành Hội.


2. 


3. 4.   
 
  


1. 


2. 

 

 

 

- Ban chấp hành
- Lưu VP  Hội

( Đã ký)

     VS.TS Dương Quang Trung

 

Chưa có tài liệu : Quy chế làm việc của Ban Chấp hành HYH TP.HCM